ഞാറ്റടി

Njattadi (Bed of Seedlings in a Paddy Field)
കഥാസന്ദർഭം: 

നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഉണ്ണി എന്നാ യുവാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ഈ ചിത്രം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: