ടി കെ കൊച്ചുനാരായണൻ

Name in English: 
T K Kochunarayanan
Artist's field: