കായൽക്കരയിൽ

Released
Kayalkarayil
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 December, 1968