നക്ഷത്രങ്ങളേ സാക്ഷി

Nakshathrangale Sakshi
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 July, 1979