ഫാറൂഖ് അഹമ്മദലി

Farooq Ahammadali
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2