വിധുരമീ യാത്ര - ഗായത്രി

Singer: 
Vidhuramee yaathra - Gayathri

ഒരു പാട്ട് കൂടെ

വിധുരമീ യാത്ര (D)

വിധുരമീ യാത്ര..നീളുമീ യാത്ര
വിധുരമീ യാത്ര..നീളുമീ യാത്ര
അണയാതെ നീറും നോവുമായ്...
അവിരാമമേതോ തേടലായ്
രാവോ പകലോ..  വെയിലോ നിഴലോ..
ഈ മൂകയാനം തീരുമോ..
ദൂരങ്ങൾ വീണ്ടും നീളുമോ...
ദൂരങ്ങൾ വീണ്ടും നീളുമോ...
ദൂരങ്ങൾ വീണ്ടും നീളുമോ...

കാണാക്ഷതങ്ങൾ .. കീറും പദങ്ങൾ
ഭാരങ്ങൾ പേറും ദേശാടനങ്ങൾ ..
അടയുന്നു വീണ്ടും.. വാതായനങ്ങൾ .
ഉം ..മായുന്നു താരം .. അകലുന്നു തീരം
നീറുന്നു വാനിൽ സായാഹ്നമേഘം..
ഏതോ നിലാവിൻ നീളും കരങ്ങൾ
ഈ രാവിനെ പുൽകുമോ ...
ഈ രാവിനെ പുൽകുമോ..

വിധുരമീ യാത്ര..നീളുമീ യാത്ര
വിധുരമീ യാത്ര..നീളുമീ യാത്ര
അണയാതെ നീറും നോവുമായ്...
അവിരാമമേതോ തേടലായ്
അവിരാമമേതോ തേടലായ്..
അവിരാമമേതോ തേടലായ്
അവിരാമമേതോ തേടലായ്

Film/album: