ഓർമ്മത്തിരിവിൽ - അജീഷ്

Singer: 

Movie: Passenger (Malayalam 2009)

Lyrics: Anil Panachooran Music: Bijibal Original Singer: Vineeth Sreenivasan Mixing, Mentoring: KB :-)   This song appears at the end of the movie when the credits roll. Created an impact on me while I was leaving the theater, for the nice movie and this song as a reinforcer at the very end. I have been liking Bijibal’s music, from the few songs that I have heard of him, like this one and the one from Paleri Manickam. Singing this was very tough for me. 

ഓർമ്മത്തിരിവിൽ കണ്ടു മറന്നൊരു

ഓർമ്മത്തിരിവിൽ കണ്ടു മറന്നൊരു
മുഖമായ് എങ്ങോ മറഞ്ഞു
നേരിൽ കാണ്മത് നേരിൻ നിറവായ്
എഴുതി നാൾവഴി നിറഞ്ഞു

ജന്മപുണ്യം പകർന്നു പോകുന്ന ധന്യമാം മാത്രയിൽ
പൂവിറുക്കാതെ പൂവു ചൂടുന്ന നന്മയാൽ മാനസം
കുളിരു നെയ്തു ചേർക്കുന്ന തെന്നലരിയ
വിരൽ തഴുകി ഇന്നെന്റെ പ്രാണനിൽ
പഴയ ഓർമ്മത്തിരിവിൽ കണ്ടു മറന്നൊരു
മുഖമായ് എങ്ങോ മറഞ്ഞു
നേരിൽ കാണ്മത് നേരിൻ നിറവായ്
എഴുതി നാൾവഴി നിറഞ്ഞു
പഥികർ നമ്മൾ പലവഴി വന്നീ പടവിലൊന്നായവർ
കനിവിൻ ദീപനാളം കണ്ണിൽ കരുതി മിന്നായവർ (2)
ഉയിരിനുമൊടുവിൽ  ഋതിയുടെ മൊഴിയായ്
ഒരു ചിറകടിയായ് തുടി തുടി കൊള്ളും
മഴയുടെ നടുവിൽ പടരുവതൊരു ദ്രുതതാളം (ഓർമ്മ...)

പുലരും മണ്ണിൽ പലനാളൊടുവിൽ നിന്റെ മാത്രം ദിനം
സഹജർ നിന്റെ വഴികളിലൊന്നായ്
വിജയമോതും ദിനം(2)
ഉയിരിനുമൊടുവിൽ  ഋതിയുടെ മൊഴിയായ്
ഒരു ചിറകടിയായ് തുടി തുടി കൊള്ളും
മഴയുടെ നടുവിൽ പടരുവതൊരു ദ്രുതതാളം (ഓർമ്മ...)