കർമ്മണ്യേ

കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ....മാ ഫലേശു കഥാചന 
മാ കർമ്മ ഫല ഹേതുർ ഭൂ:മാതേ സംഗോസ്തവ അകർമ്മണി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
karmmanye

Additional Info

Year: 
2009
Lyrics Genre: