മീനാരാജ് പള്ളുരുത്തി

Name in English: 
Meenaraj Palluruthy
Alias: