പ്രസാദ് ഒപ്റ്റിക്കൽസ്

Name in English: 
Prasad Opticals
Alias: