പത്മിനി

Name in English: 
Padmini
Artist's field: 

പത്മിനി, പഴയകാല ഗായിക നിർമ്മാല്യം ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു