തമന്ന

Name in English: 
Thamanna
Artist's field: 

നടൻ സാദിഖിന്റെ മകൾ.