ക്യു ലാബ്, മുംബൈ

Q Lab, Mumbai

വി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അക്കൽദാമയിലെ പെണ്ണ് ജയറാം കൈലാസ് 2015

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

Title graphics

ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അക്കൽദാമയിലെ പെണ്ണ് ജയറാം കൈലാസ് 2015

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
സോൾട്ട് & പെപ്പർ ആഷിക് അബു 2011

Animation

Animation VFX

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
സോൾട്ട് & പെപ്പർ ആഷിക് അബു 2011

Sound Mixing

Foley

Foley Editor

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അക്കൽദാമയിലെ പെണ്ണ് ജയറാം കൈലാസ് 2015