തൃത്താലപ്പൂക്കടവിൽ

തൃത്താലപ്പൂക്കടവിൽ
കൊട്ടാരക്കൽപടവിൽ
പൂമുഖം താഴ്ത്തി പെണ്ണെ നീയിരുന്നപ്പോൾ
ഓമനേ പിന്നിൽ ഞാനൊളിച്ചു നിന്നൂ
നിന്റെ ഓലക്കം മിഴി പൊത്തി പതുങ്ങി നിന്നു ( തൃത്താല...)

വിണ്ണിലെ പൊൻ കിണ്ണത്തിൽ
ചന്ദനാദിതൈലവുമായ്‌
വെണ്ണിലാവാം സഖിമാത്രമടുത്തു വന്നു (2)
ചിരിച്ചൂ മുഖം മറച്ചൂ അവൾ
മുകിലിന്റെ മൂടുപടം ധരിച്ചു ( തൃത്താല...)

പാരിജാതപ്പൂമാല ചൂടി വന്ന സുന്ദരി
പാതിരാവും വാനിടവും മോതിരം മാറി (2)
പുണർന്നൂ തമ്മിൽ പുണർന്നൂ നമ്മിൽ
ചിരകാലമോഹങ്ങളുണർന്നൂ ( തൃത്താല...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thrithala pookkadavil

Additional Info