റഹീമുൻ അലീമുൻ

റഹീമുൻ അലീമുൻ ഗഫാറുൻ സത്താറുൻ
ഹകീമുൻ ശകൂറുൻ ഖുദ്ദൂസുൻ സുബ്ബൂഹുൻ

അൽ മൗതു ഫീ അംനിസ്സ്വദ് രി ഹലാവ:
അസ്സയ്റു ലിൽ ഹഖി ഫിസ്സയ്റി ഹബീബ:

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
rahimun alimun