മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി

മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി നെഞ്ചംവിട്ട് പാറിപ്പറന്നേ
മേഘക്കൂട്ടം മേലേക്കെട്ടും കോട്ടക്കെട്ടും ചാരേച്ചെല്ലുന്നേ
നോട്ടംവെച്ചു മാടപ്പെട്ടി തട്ടിപ്പൂട്ടി കയ്യിൽ വെക്കണ്ടേ
ഹേയ്, നോട്ടം തെറ്റി പെട്ടീലുള്ള പൊ്ന്നുംകട്ടി താഴെപ്പോവല്ലേ
ആരുതരുമാ മായാ
മേടയുടെ താക്കോല്
രാത്രികളിലാകാശം
വാണിടുമൊരാക്കോല്
ഹേ താളക്കാറ്റിൻ കയ്യിൽ കൈതാളം തുള്ളിതുള്ളി
ഹേയ് അച്ചുവിട്ട
മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി നെഞ്ചംവിട്ട് പാറിപ്പറന്നേ
നോട്ടം തെറ്റി പെട്ടീലുള്ള പൊ്ന്നുംകട്ടി താഴെപ്പോവല്ലേ

മേടയിലെ നൂൽപ്പാലമത് പിഴയ്ക്കാതെ കടക്കണ്ടയോ
താഴെയൊരു കോണിലുള്ള നിലവറപ്പൂട്ട് തുറക്കണ്ടയോ
കീഴറ തറുന്നാലോ നൂറുപറ വൈഢൂര്യം
കീശയിലണഞ്ഞാലോ ജീവിതമൊരാഘോഷം
താനേ ശനിയൊഴിവായാൽ തലമീതെ വരകൾ ശരിയായാൽ
വീറായ് എഴുതി വേഗം ഈ ഭൂഗോളം വിലയ്ക്കെടുക്കാം
മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി നെഞ്ചംവിട്ട് പാറിപ്പറന്നേ
നോട്ടം തെറ്റി പെട്ടീലുള്ള പൊ്ന്നുംകട്ടി താഴെപ്പോവല്ലേ

മേടയുടെ മേൽത്തട്ടിലൊരു കൊടിക്കൂറ പറത്തണ്ടയോ
വെൺപകല് നാടുവാഴിയുടെ തലപ്പാവ് ധരിക്കണ്ടയോ
ആര് തടയാനാണേ നാം കനവ് കണ്ടാല്
എന്തു രസമായേനേ നേരിലത് വന്നാല്
ഉന്നം ഒരു ഹരമായാൽ അതു നേടാം ഒരുമ ബലമായാൽ
വേണം ഉശിരുവേണം ഉലകപ്പാടെ പിടിച്ചടക്കാൻ
മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി നെഞ്ചംവിട്ട് പാറിപ്പറന്നേ
മേഘക്കൂട്ടം മേലേക്കെട്ടും കോട്ടക്കെട്ടും ചാരേച്ചെല്ലുന്നേ
നോട്ടംവെച്ചു മാടപ്പെട്ടി തട്ടിപ്പൂട്ടി കയ്യിൽ വെക്കണ്ടേ
ഹേയ്, നോട്ടം തെറ്റി പെട്ടീലുള്ള പൊ്ന്നുംകട്ടി താഴെപ്പോവല്ലേ
ആരുതരുമാ മായാ
മേടയുടെ താക്കോല്
രാത്രികളിലാകാശം
വാണിടുമൊരാക്കോല്
ഹേ താളക്കാറ്റിൻ കയ്യിൽ കൈതാളം തുള്ളിതുള്ളി
ഹേയ് അച്ചുവിട്ട
മോഹപ്പട്ടം നൂലുംപൊട്ടി നെഞ്ചംവിട്ട് പാറിപ്പറന്നേ
നോട്ടം തെറ്റി പെട്ടീലുള്ള പൊ്ന്നുംകട്ടി താഴെപ്പോവല്ലേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mohappattam Noolum Potti

Additional Info