കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ

കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ
ഞാനതിലൊഴുകും വനമുരളി
ഇന്ദുകരാംഗുലി തഴുകുമ്പോൾ
തേങ്ങിയുണർന്നൊരു വനമുരളീ
കേളിനിലാവൊരു പാലാഴി

മൃണാളമാമൊരു മർമ്മരമിളകീ
ഒഴുകും രജനീ നദിയലയിൽ
നടനവിലാസസുവാസിതരാവിൽ
വിടരും പനിനീർപ്പൂവുകളിൽ
പൊന്നലങ്കാരം സ്വയമണിയൂ
കവിതേ ഇനിയെൻ പദമണയൂ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Keli Nilavoru Palazhee

Additional Info

Year: 
2000