ആലിലത്തോണിയിൽ മുത്തിനു

ആലിലത്തോണിയിൽ മുത്തിനു പോയ് വരും
നീലക്കടൽക്കര പക്ഷീ
ആയിരം തിരകൾ നിൻ കൈകളിൽ തന്നത്
ആരും കാണാത്ത ചിപ്പീ
ആരും കാണാത്ത ചിപ്പീ
( ആലില...)

നീളെചിലമ്പൊലിത്താലമുണർത്തും
ഓളത്തിൻ സോപാനപ്പടവുകളിൽ
നൃത്തമിട്ടെത്തിയ നിൻ നഗ്ന പാദങ്ങളിൽ
മുത്തിയതൊക്കെയും പവിഴ മുത്ത്
മുത്തിയതൊക്കെയും പവിഴ മുത്ത്
(ആലില...)

മുത്തായ മുത്താകെ കോർത്തു നീ ചാർത്തിയ
മുത്താരമൊരു മുഗ്ദ്ധ സ്വപ്നം
മാറോടടുക്കി ഞാൻ വാരിപ്പുണർന്നപ്പോൾ
മാരിവിൽ ചാലിച്ച വർണ്ണ ജാലം
മാരിവിൽ ചാലിച്ച വർണ്ണ ജാലം
(ആലില...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Alilathoniyil muthinu

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം