അലകടലും

അലകടലും കുളിരലയും മലര്‍നിരയും നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു (2)
കുളിര്‍ ചന്ദ്രികയും താരാപഥവും (2)
നാഥന്റെ നന്മകൾ വാഴ്ത്തുന്നു (2) (അലകടലും )

അനന്ത നീലാകാശ വിതാനം കന്യാ തനയാ നിൻ കരവിരുതല്ലേ (2)
അനന്യ സുന്ദരമീ മഹീതലം അത്യന്നതാ നിൻ വരദാനം അല്ലേ...അല്ലേ (അലകടലും )

ഈ ലോക മോഹത്തിൻ മായാ വലയം നശ്വരമാം മരീചികയല്ലേ (2)
മൃതമാമെന്നാത്മാവിന്നുയിരേകും ആമോക്ഷ ഭാഗ്യം അനശ്വരമല്ലേ...അല്ലേ (അലകടലും )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Alakadalum

അനുബന്ധവർത്തമാനം