ആറാംനാൾ

 

ആറാംനാൾ 
സന്ധ്യക്ക്‌ 
ആറരെടെ 
വണ്ടിക്ക് 
ഒപ്പമിരുന്ന് നാം 
പാട്ട് പകുത്തില്ലേ 
ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നാം 
കാറ്റ് പകുത്തില്ലേ..

ഏഴനാളൊരുച്ചയ്ക്ക് 
എന്റെ കൂടെ  കൊച്ചിക്ക് 
ഒട്ടിയിരുന്ന് നാം നീര് പകുത്തില്ലേ ?
ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നാം  ചേല് പകുത്തില്ലേ ?

പിറ്റേന്നാളൊരോരത്തു 
പറ്റിനിന്നനേരത്തു 
ഒപ്പമിരുന്ന് നാം വഞ്ചി  പകുത്തില്ലേ 
ഓരത്തിരുന്നു നാം മഞ്ഞു പകുത്തില്ലേ 

പിന്നെ പകുത്തു നാം 
തണലുകൾ..
മഴയേറ്റകുടയേതു  
പകുതികൾ..
കടലും പകുത്തു നാം 
കടലപ്പൊതിക്കൊപ്പം 
നിഴലും പകുത്തു നാം 
നിലാവൊലിക്കൊപ്പം 
ഈ നിലാവിൽ നിന്നോടൊപ്പം.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aaraamnaal

Additional Info