കളക്കാത്ത സന്ദനമേറെ

കളക്കാത്ത സന്ദനമേറെ വെഗുവോക പൂത്തിറിക്കൊ
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലാമോ
കളക്കാത്ത സന്ദനമേറാം വെഗുവോക പൂത്തിറിക്കൊ  
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലാമോ
തില്ലേലെ ലേ.. ലെ ലേ ലെ
ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ..ലോ
തില്ലേലേ.. ലേ ലേ ലേ ലേ..
ലേ ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ ലോ ..

തെക്കാത്ത സന്ദനമേറാം വെഗുവോക പൂത്തിറിക്ക്
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലാമോ

തില്ലേലെ ലേ.. ലെ ലേ ലെ
ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ..ലോ
തില്ലേലേ.. ലേ ലേ ലേ ലേ..
ലേ ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ ലോ ..

വടക്കാത്ത പുങ്കമേറാം...
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ...
വടക്കാത്ത പുങ്കമേറാം
വെഗുവോക പൂത്തിരിക്കും
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലാമോ

തില്ലേലെ ലേ.. ലെ ലേ ലെ
ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ..ലോ
തില്ലേലേ.. ലേ ലേ ലേ ലേ..
ലേ ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ ലോ ..

മേക്കാത്ത നറ മേറാം..
വെഗുവോക പൂത്തിരിക്കും
പൂപറിക്കാ പോകിലാമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലാമോ

തില്ലേലെ ലേ.. ലെ ലേ ലെ
ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ..ലോ
തില്ലേലേ.. ലേ ലേ ലേ ലേ..
ലേ ലേ ലേ ലേ.. ലേ ലോ ലോ ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kalakkatha

Additional Info

Year: 
2020