താളം പോയ്

താളം പോയ് തപ്പും പോയിന്ന് 
രാവിൻ ചാമ്പലടിഞ്ഞേ... 
ആ ചാമ്പൽക്കൂനേല് തീ നാളം 
നീറിയെരിഞ്ഞേ...     
ആടിപ്പെയ് കാറ്റേ.. നാളം നീ കണ്ടോ.. 
വരും വരായ്ക പോൽ 
വീശുന്നോ വീശില്ലെന്നോ.. 
പോരുന്നോ പൊരില്ലെന്നോ.. 
വീശുന്നോ വീശില്ലെന്നോ.. 
പോരുന്നോ പൊരില്ലെന്നോ.. 

താളം പോയ് തപ്പും പോയിന്ന് 
രാവിൻ ചാമ്പലടിഞ്ഞേ... 
ആ ചാമ്പൽക്കൂനേല് തീ നാളം 
നീറിയെരിഞ്ഞേ...  

പകലോ.. രാത്രിയോ.. 
വെളിച്ചമോ.. ഇരുളോ.. 
നിഴലോ.. നാളമോ..  
ശെരിക്കുമീ.. പൊരുളേതോ..
നിൻ ജീവിതമിത് മറ്റാരോ കാണും 
സ്വപ്നമോ.. സത്യമോ.. മായയോ..

കാലത്തിൻ ജാലത്തിൻ നൂലേണിയിൽ 
കോലങ്ങൾ പാവയ്ക്കൂത്താടുന്നുവോ..

താളം പോയ് തപ്പും പോയിന്ന് 
രാവിൻ ചാമ്പലടിഞ്ഞേ... 
ആ ചാമ്പൽക്കൂനേല് തീ നാളം 
നീറിയെരിഞ്ഞേ...     
ആടിപ്പെയ് കാറ്റേ.. നാളം നീ കണ്ടോ.. 
വരും വരായ്ക പോൽ 
വീശുന്നോ വീശില്ലെന്നോ.. 
പോരുന്നോ പൊരില്ലെന്നോ.. 
വീശുന്നോ വീശില്ലെന്നോ.. 
പോരുന്നോ പൊരില്ലെന്നോ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thalam Poyi

Additional Info

Year: 
2020