ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബര

ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബര പീതവസന വനമാലീ
കേളി ചലന്മണികുണ്ഡലമണ്ഡിത
കേളി ചലന്മണികുണ്ഡലമണ്ഡിത ഗണ്ഡയുഗസ്മിതശാലീ
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ

പീനപയോധര ഭാരഭരണേ ഹരിം പരിരഭ്യ സരാഗം
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ

ഗോപവധൂരനുഗായതി കാചിദ്ഉദഞ്ചിത പഞ്ചമരാഗം
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chandanacharchitha Neelakalebara

Additional Info

Year: 
1983