ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബര

Lyricist: 
Year: 
1983
Chandanacharchitha Neelakalebara
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബര പീതവസന വനമാലീ
കേളി ചലന്മണികുണ്ഡലമണ്ഡിത
കേളി ചലന്മണികുണ്ഡലമണ്ഡിത ഗണ്ഡയുഗസ്മിതശാലീ
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ

പീനപയോധര ഭാരഭരണേ ഹരിം പരിരഭ്യ സരാഗം
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ

ഗോപവധൂരനുഗായതി കാചിദ്ഉദഞ്ചിത പഞ്ചമരാഗം
ഹരിരിഹ മുഗ്ദ്ധവധൂനികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളിപരേ