മഞ്ജുതര കുഞ്ജതല കേളീ സദനേ

Lyricist: 
Year: 
1983
Manjuthara Kunjathala
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മഞ്ജുതര കുഞ്ജതല കേളീ സദനേ
 മഞ്ജുതര കുഞ്ജതല കേളീ സദനേ  
വിലസ രതിരഭസ ഹസിതവദനേ 
 വിലസ രതിരഭസ ഹസിതവദനേ  
പ്രവിശ രാധേ, മാധവ സമീപമിഹ
 പ്രവിശ രാധേ, മാധവ സമീപമിഹ   
   പ്രവിശ രാധേ, മാധവ സമീപമിഹ    

നവഭവദശോകദളശയനസാരേ 
നവഭവദശോകദളശയനസാരേ 
വിലസ കുചകലശ താരളഹാരേ, 
പ്രവിശ രാധേ,  മാധവ സമീപമിഹ
പ്രവിശ രാധേ,  മാധവ സമീപമിഹ 
പ്രവിശ രാധേ,  മാധവ സമീപമിഹ