പൂനിലാവിൻ

Year: 
2019
Film/album: 
Poonilaavin
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പൂനിലാവിന്നുള്ളിൽ
പനിനീരായ് നിയില്ലേ
താരകങ്ങൾ ചിമ്മും
തെളിവാനിൽ നീയില്ലേ
നിലാവിൽ വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ ചൊരിഞ്ഞു
അമ്മക്കരിക്കിൽ നീയാടിവാ
മാറിൽ വിതുമ്പും സ്നേഹം തരാൻ ഞാൻ 
ഉണ്ണീ അരികിൽ നീവാ ( പൂനിലാവിന്നുള്ളിൽ ... )

കവിൾത്തടം കൊഞ്ചിക്കാട്ടി
ചിരിക്കുമെൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണാ
വിടർന്നിടും കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടിൽ
ചൊരിഞ്ഞിടാം അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ
താലോലം പാടി ആലോലമാടി
പുഞ്ചിരിക്കും കുരുന്നല്ലേ (2)
എന്റെ കണ്മണി വാവയല്ലേ
കിങ്ങിണിമുത്തല്ലേ... 

കുഞ്ഞുവാവേ നീ കരയല്ലേ
തുമ്പപ്പൂവായ് ഞാനില്ലേ... 
താരകങ്ങൾ ചിമ്മും
തെളിവാനിൽ നീയില്ലേ

Poonilaavin Video Song | Jyotsna | OLESSIA Movie | Nazrudinsha