കുമ്പളങ്ങ കട്ടതാരാണ്

ഹേയ് കുമ്പളങ്ങാ കട്ടതാരാണ്...
നിന്റെ കുമ്പളങ്ങാ കട്ടതാരാണ്...
നോക്കുമ്പം കുമ്പളങ്ങേടെ 
കമ്പിളിക്കെട്ടില് മത്തങ്ങാ...
അങ്ങനെ കുന്തം പോയത് 
തപ്പി നടക്കാൻ ഷാപ്പിൽ വാ...
തെങ്ങില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങായില്ലല്ലോ...
പൂങ്കുലയില്ലെങ്കിൽ കള്ളും ഇല്ലല്ലോ...
ഹേയ് കള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...
പിന്നെന്തിനാ, നമ്മളിങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലി ചാവുന്നേ....
തെങ്ങില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങായില്ലല്ലോ...
പൂങ്കുലയില്ലെങ്കിൽ കള്ളും ഇല്ലല്ലോ...
ഹേയ് കള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...
പിന്നെന്തിനാ, നമ്മളിങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലി ചാവുന്നേ....

കുറുക്കാ കുറുക്കാ അടിച്ചു നീ നീന്തടാ...
കുറുക്കാ കുറുക്കാ അടി മതിയാക്കടാ...
കിറുങ്ങു കിറുങ്ങി തല കിറുങ്ങി 
താഴെ വീണുപോയാൽ...
താഴെ വീണുപോയാൽ പിന്നെ
ചവിട്ടിക്കൂട്ടും നിന്നേ....

ഓ മൈ ഗേഡേ എൻ്റെ കരളേ...
ഓ മൈ ഗേഡേ എൻ്റേ... കരളേ...
എന്നും കാത്തിടേണമേ... നീ...
പൂരോം ഗ്ലാസും മനസ്സിലെന്നും...
മധുരക്കിനാക്കളല്ലോ...
വീശെട, വീശെട, വീശിക്കൊടുക്കെടാ...

കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ... നമ്മൾ...
ഷാപ്പിൽ വന്നു ചേരും...
ഷാപ്പീന്ന് പോരുമ്പോൾ നാലു കാലിൽ
ഇഴഞ്ഞു പാമ്പായ് പോരും.... 
ഹേയ്.. പപ്പരേ പപ്പരേ പപ്പരേ പര പരേ...
പപ്പരേ പപ്പരേ പപ്പരേ പര പരേ...
പര പര പര പര പര പര പര പര പര പരേ.... 
തെങ്ങില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങായില്ലല്ലോ...
പൂങ്കുലയില്ലെങ്കിൽ കള്ളും ഇല്ലല്ലോ...
ഹേയ് കള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...
പിന്നെന്തിനാ, നമ്മളിങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലി ചാവുന്നേ....
തെങ്ങില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങായില്ലല്ലോ...
പൂങ്കുലയില്ലെങ്കിൽ കള്ളും ഇല്ലല്ലോ...
ഹേയ് കള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...
പിന്നെന്തിനാ, നമ്മളിങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലി ചാവുന്നേ....

തന്നേ തന്നേ താനാനേ തന്നാനേ....
തന്നേ തന്നേ താനാനേ തന്നാനേ....
തന്നേ തന്നേ താനാനേ തന്നാനേ....
തന്നേ തന്നേ താനാനേ തന്നാനേ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kumbalanga kattatharanu

Additional Info

Year: 
2019

അനുബന്ധവർത്തമാനം