മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ

മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ മനസുക്കുള്ളേ...
മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ മനസുക്കുള്ളേ...
ഉയിരോട് ഉയിരാക നീ ഇരുന്തായ്...
കേട്ടക്കുൾ കാതൽ തേനേ... 
നീയെന്തെൻ സ്വന്തം താനേ...
നെഞ്ചുക്കുൾ ആസൈ പോട്...
സൊൽവതും ഉൻ പേർ താനേ...

മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ മനസുക്കുള്ളേ...
ഉയിരോട് ഉയിരാക നീ ഇരുന്തായ്...

എത്തനയ് കോടി കനവുകൾ ഉണ്ട്...
എത്തനയ് കോടി കനവുകൾ ഉണ്ട്...
എന്നോടെൻ നീയും അത്തനയ് താൻ...
എന്നോടെൻ നീയും അത്തനയ് താൻ...

നേരം വരന്തേൻ... വരം മരന്തേൻ... 
മാദം വരന്തേൻ... പിസി ഇരുന്തേൻ...
ആസൈ വളർന്തതും ഉന്നാലേ...
പാസം അറിന്തതും ഉന്നാലേ... 
അന്ത നാൾ തന്ത, നല്ല നേരങ്കൾ...
ഓവിയങ്കൾ പോൽ എൻ 
കൺകളിൽ ഓടി വന്തേൻ...
കേട്ടക്കുൾ കാതൽ തേനേ... 
നീയെന്തെൻ സ്വന്തം താനേ...
നെഞ്ചുക്കുൾ ആസൈ പോട്...
സൊൽവതും ഉൻ പേർ താനേ...

മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ മനസുക്കുള്ളേ...
ഉയിരോട് ഉയിരാക നീ ഇരുന്തായ്...

കാതൽ റോസയ് തേൻ... ഉള്ളമിനി തേൻ...
തനിമയറിന്തേൻ... തേൽ ഇരിന്തേൻ...
നീ പുതു പാർവ്വകൾ തന്തായേൻ...
നാനതെയ് വാഴ്‌കയിൽ പാർത്തേനേ...
എങ്കേ പോനാലും എങ്കേ ആനാലും...
എന്തൻ ഉലകിലും ഉന്നുടൻ താനുയിരേ....
കേട്ടക്കുൾ കാതൽ തേനേ... 
നീയെന്തെൻ സ്വന്തം താനേ....

മനസുക്കുള്ളേ എന്തെൻ മനസുക്കുള്ളേ...
ഉയിരോട് ഉയിരാക നീ ഇരുന്തായ്...
ദൂരങ്ങൾ ദൂരെ ദൂരേ... 
നാമെന്നും ചാരെ ചാരേ....

Mera Naam Shaji Audio Jukebox | Emil Muhammed | Nadirshah