ഊതിയാൽ അണയില്ല

ഊതിയാൽ അണയില്ല ഉലകിലെ തീ
ഉള്ളാകെ ആളുന്നു ഉയിരിലെ തീ ..
ഊതിയാൽ അണയില്ല ഉലകിലെ തീ
ഉള്ളാകെ ആളുന്നു ഉയിരിലെ തീ ...

* Lyrics provided here are for public referance only. Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oothiyal anayilla

Additional Info

Year: 
2019