ആലം നിറഞ്ഞുള്ള (M)

ഉം ..ഉം ...ആ ..

ആലം നിറഞ്ഞുള്ള റഹമാനെ നീയെന്നെ
അല്ലലില്ലാതെന്നും  കാത്തിടേണേ..
നിന്റെ അലിവിന്റെ തീരത്തണച്ചിടേണേ
ദുഖത്താൽ നീറുമെൻ ഖൽബകം കേഴുമ്പോൾ
ദീനദയാലു നീ രക്ഷിക്കല്ലാഹ് ...
ദുഖത്താൽ നീറുമെൻ ഖൽബകം കേഴുമ്പോൾ
ദീനദയാലു നീ രക്ഷിക്കല്ലാഹ് ...
എന്നും തണലേകി എന്നെ തുണച്ചിടേണേ
എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുത്തിടേണേ...
ആലം നിറഞ്ഞുള്ള റഹമാനെ നീയെന്നെ
അല്ലലില്ലാതെന്നും കാത്തിടേണേ..
യാ അല്ലാഹ് ...യാ അല്ലാഹ് ...യാ അല്ലാഹ് ...
യാ അല്ലാഹ് ......യാ അല്ലാഹ് ...

പതിവായ് ഞാനോതുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ
പ്രാർത്ഥനാ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടിടേണെ
പതിവായ് ഞാനോതുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ
പ്രാർത്ഥനാ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടിടേണെ..
റബ്ബേ എന്നിൽ നീ രാഹത്ത് ഏകിടേണെ
സുബുഹാനേ എന്നുള്ളം കണ്ടിടേണേ
ആലം നിറഞ്ഞുള്ള റഹമാനെ നീയെന്നെ
അല്ലലില്ലാതെന്നും കാത്തിടേണേ
നിന്റെ അലിവിന്റെ തീരത്തണച്ചിടേണേ...

* Lyrics provided here are for public reference only...Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Alam niranjulla

Additional Info

Year: 
2019

അനുബന്ധവർത്തമാനം