യെറുശലേം നായക

യെറുശലേം നായകാ... 
അബലർ തൻ വിമോചകാ...
അഭയമായ് പ്രകാശമായ്...
ബെതലഹേം നഗരിയിൽ...
കുളിരു പൊഴിയുമിരവിലായ്...
വെറുമൊരു പുല്ലിൻ വിരിയിലായ്...
ഇരുളിൽ തെളിയും മെഴുകുതിരിപോൽ
ജാതനായൊരൻ 

യെറുശലേം നായകാ... 
അബലർ തൻ വിമോചകാ...
അഭയമായ് പ്രകാശമായ്...
ബെതലഹേം നഗരിയിൽ...

സ്നേഹമാം ദീപമേ...
നേർവഴി കാട്ടണേ...
കുരിശേറിയ കനിവേ...
തിരുവാമൊഴി തരണേ...
ഗാഗുൽത്തായിൽ ഇടറി നീങ്ങവേ...
പാപം പോക്കാൻ...
അലിയുമിടയനാം യേശുവേ... 
യേശുവേ... യേശുവേ... യേശുവേ... 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jerusalem Nayaka

Additional Info