ആനന്ദമേ

പോരാമേ നിൻ കൂടേ 
കാതങ്ങൾ ദൂരേ 
മേഘങ്ങൾ പോലേ നാം 
ചേരുന്നേ താനേ 
ആനന്ദമേ സർവ്വമാനന്ദമേ 
ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ

പോരാമേ നിൻ കൂടേ 
കാതങ്ങൾ ദൂരേ 
മേഘങ്ങൾ പോലേ നാം 
ചേരുന്നേ താനേ 
ആനന്ദമേ സർവ്വമാനന്ദമേ 
ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ
ആനന്ദമേ സർവ്വമാനന്ദമേ 
ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ

Aravindante Athidhikal | Aanandhame Lyric Video | Vineeth Sreenivasan | Anne Amie | Shaan Rahman |HD