അന്തിമാനം

Year: 
2017
Film/album: 
Anthimanam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

അന്തിമാനം മേലെ മാനം മേലെ പൊങ്ങിപ്പാറി പോകാമല്ലോ...
തെന്നും മേഘം പോലെ മിന്നൽ ചൂടി കാറ്റിൻ തേരിൽ പോകാമല്ലോ
ഇരു ചിറകുകളിതാ ചലനുവുമിതാ..
ശലഭമായ് ചിറകടിച്ചുയരുന്നു ...ഓ
മണിമുകിലല മേലെ....
മഴയിതൾ നുള്ളാൻ.. ചടുലമായുടലുകൾ ഉണരൂന്നു .. ഓ
വാനിലുയരേ ..വാനിലുയരേ ..
താഴെയൊരു ചിറകടി ചിറകടി മനമാകെ
വാനിലുയരേ .വാനിലുയരേ ..
താഴെയൊരു ചിറകടി ചിറകടി മനമാകെ...

നേടി ഒടുവിലീ മോഹമിനിയതു നുകരുവാൻ വരുന്നു
വീണു പലകുറി താണു ചിറകുകൾ
ഒടുവിൽ നാം... ഉയരുന്നു ...
തീരാതെ തീരാതെ  ഈ ജന്മമങ്ങനെ
മായാ  മരാളമായ് മാറേണമേ ...
മൂകാശ്രു ധാരകൾ പോരുന്നിതാ
നീല  മേഘാലയങ്ങളിൽ ചേരുന്നു നാം..
ഉയരുയരൂ ..ഉയരുയരൂ ..
ഈ മണ്ണിൻ മേലെ..മേലെ...
അന്തിമാനം മേലെ മാനം മേലെ പൊങ്ങിപ്പാറി പോകാമല്ലോ

ശ്യാമ വിജനമാം ഈ  അപാരത ലഹരിയായ് കിനാവായ്..
ഏതൊരസുലഭ മാത്ര വരുമാതിൽ അതിലലയുവാൻ നമുക്കായ്
പോയാലും പോയാലും തീരാത്ത ദൂരങ്ങൾ
കൈനീട്ടിയാലെത്തും പോലല്ലയോ...  
ഏകാന്ത യാമങ്ങൾ തീരുന്നിതാ മുന്നിൽ ...
കാണാൻ കൊതിക്കും പുലർ കാലമായ്
ഉയരുയരൂ ..ഉയരുയരൂ ..
ഈ മണ്ണിൻ മേലെ.. മേലെ....

അന്തിമാനം മേലെ മാനം മേലെ പൊങ്ങിപ്പാറി പോകാമല്ലോ...
ഇരു ചിറകുകളിതാ ചലനുവുമിതാ..
ശലഭമായ് ചിറകടിച്ചുയരുന്നു ...ഓ
മണിമുകിലല മേലെ....
മഴയിതൾ നുള്ളാൻ.. ചടുലമായുടലുകൾ ഉണരൂന്നു .. ഓ
വാനിലുയരേ ..വാനിലുയരേ ..
താഴെയൊരു ചിറകടി ചിറകടി മനമാകെ
വാനിലുയരേ .വാനിലുയരേ ..
താഴെയൊരു ചിറകടി ചിറകടി മനമാകെ...
വാനിലുയരേ .വാനിലുയരേ ..
താഴെയൊരു ചിറകടി ചിറകടി മനമാകെ...

Vimaanam Official Audio Jukebox | Prithviraj | Gopi Sundar | New Malayalam Film Songs