മന്താരം മഞ്ഞിൽ.

മന്ദാരം മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങും യാമം
നെഞ്ചോരം സംഗീതത്താല്‍ സാന്ദ്രം
പൊന്‍പൂവേ നിന്നുള്ളില്‍ തേടാം
പ്രണയമധുരാഗം
(മന്ദാരം... )

പീലിക്കണ്‍ കോണില്‍ പൂത്തിറങ്ങും പൊന്നോമല്‍ പുളകനാളം
ചെമ്മാനച്ചോപ്പില്‍ ചുണ്ടിണക്കും രാക്കാറ്റിന്‍ രതി വിഭോതം
ആലോലം പൂവുടല്‍ തഴുകുമ്പോള്‍
ആമൃത ഭാവം
(മന്ദാരം... )

മാണിക്യത്തൂവല്‍ തുന്നിയാരോ നീര്‍ത്തും നീര്‍വിരിയില്‍ വീണും
ആകാശപ്പൂക്കള്‍ മിന്നിമായും അല്ലീപ്പൂമഴ നനഞ്ഞും
അന്യോനം അങ്ങനെയൊഴുകുമ്പോള്‍ സുകൃതജന്മം
(മന്ദാരം...2)

Mandaram Manjil - Kulapathy