പറയുമോ മുകിലേ (F)

Year: 
2007
Film/album: 
parayumo mukile
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പറയുമോ മുകിലേ
നിന്‍ മനമുരുകും ഒരു കഥ പറയൂ
വിതുമ്പിയോ മനസ്സേ
നീ വിട പറയാന്‍ നിന്നുതുടിക്കയാണോ
ഇരുള്‍ മൂടുന്നു ഓര്‍മ്മകളിവിടെ
വഴി തേടുന്നു ഞാനറിയാതെ
എവിടെ സാന്ത്വനം
എവിടെ എവിടെ സാന്ത്വനം
പറയുമോ മുകിലേ
നിന്‍ മനമുരുകും ഒരു കഥ പറയൂ
വിതുമ്പിയോ മനസ്സേ........

എരിയുന്ന രാവിന്‍ ചിതയില്‍ നിന്നും
പുലരികളിവിടെ പിറക്കുന്നു
ഓ പുനർജ്ജനി തേടും നോവുകളുള്ളില്‍
പുതിയൊരു സൂര്യനെ വേള്‍ക്കുന്നു
തണലുകള്‍ തേടും പഥികരുണ്ടിവിടെ
ഇന്നീ ഇന്നീഭൂവില്‍
ഇവിടെ ഇവിടെ ഈഭൂവില്‍
പറയുമോ മുകിലേ
നിന്‍ മനമുരുകും ഒരു കഥ പറയൂ
വിതുമ്പിയോ മനസ്സേ.......

അലയുന്നു ഞാനീ വഴികള്‍ നീളെ
ഉദയം കാത്തൊരു സന്ധ്യയെപ്പോല്‍
ഓചേക്കേറാത്തൊരു കൂടുകളിവിടെ
രാപ്പാടികളോ കേഴുന്നു
ഇരുളുകള്‍ മൂടും ഓര്‍മ്മകളിവിടെ
ഓരോ ഓരോ മനസ്സില്‍
ഇനിയും ഇനിയും ഈ മനസ്സേ................(പല്ലവി)

പറയുമോ മുകിലേ........
നിന്‍ മനമുരുകും ഒരു കഥ പറയൂ........
പറയുമോ മുകിലേ........

 

 

Parayumo mukile (F) - Nagaram