കഥകളിപ്പദം

[ ട്രാക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വരികൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചേർക്കുമല്ലോ ]