മൊഹബ്ബത്ത് മേം

ദബാ ഹേ യാ സെഹർ യാരാ...
ഖുശി ഹേ യാ കെഹർ യാരാ...
കൊയി ലായാ നഹീ അബ് തക് 
മൊഹബ്ബത്ത് കീ കബർ യാരാ...

മൊഹബ്ബത്ത് മേം റോമിയോം കി കഹാനി 
യെ വോ ആഗ് ഹേ ജോ ജലാദേ ജവാനി...
മൊഹബ്ബത്ത് മേം റോമിയോം കി കഹാനി 
യെ വോ ആഗ് ഹേ ജോ ജലാദേ ജവാനി...
കഹേ കുഛ് ഭി ദുനിയാ മുഝേ തോ യകീൻ ഹേ 
മൊഹബ്ബത്ത് ഹേ ധോക്കാ ഹക്കീക്കത്ത് നഹീ ഹേ...
മൊഹബ്ബത്ത് മൊഹബ്ബത്ത് ക്യാ ഹേ മൊഹബ്ബത്ത് 
ജുനൂ ഹേ യാ രാഹത്ത് ക്യാ ഹേ മുഹബ്ബത്ത്...

മൊഹബ്ബത്ത് കേ ദിൻ ഓർ മൊഹബ്ബത്ത് കേ രാത്തേൻ  
മെരേ ദിൽ സേ പൂച്ഛോ മൊഹബ്ബത്ത് കി ബാത്തേൻ...
മൊഹബ്ബത്ത് കേ ദിൻ ഓർ മൊഹബ്ബത്ത് കേ രാത്തേൻ  
മെരേ ദിൽ സേ പൂച്ഛോ മൊഹബ്ബത്ത് കി ബാത്തേൻ...
മുഹബ്ബത്ത് കെ ദുനിയാ മേൻ ഹൈഷ് ഹസീ ഹേ 
മുഹബ്ബത്ത് കെ ദുനിയാ മേൻ ഹൈഷ് ഹസീ ഹേ 
മൊഹബ്ബത്ത് നഹീ ഹേ തോ കുച്ഛ് ഭീ നഹീ ഹേ...

ജബ് ദിൽ കോ ജലാ ദേ ദിൽ കി ലഗീ ഹോ കാഹേ തമീ രംഗനാ സേ
ജോ ജാൻ തേ വഹീ ജീതേ സേ ഹാ യേ ഇഷ്ക്ക് ഹേ ഐസി ബാസി...

ആ......
കഭീ ബേബസീ ഹേ കഭീ ബേ വഫായി
മൊഹബ്ബത്ത് കീ തക്ദീർ മേം ഹേ ജുദായീ...
ബിഘട് ജായേൻ ലംഹോ മേം സദിയോം കി ചാഹത് 
യേ ഇൻസാഫ് കൈസാ ഹേ കൈസി രമാനത്ത്...
കി ദിൽ ജിസ്നേ തോഡാ വോ ഹീ ദിൽനശീ ഹേ 
കേ ദിൽ ജിസ്നേ തോഡാ വോ ഹീ ദിൽനശീ ഹേ 

മൊഹബ്ബത്ത് ഹേ ധോക്കാ ഹക്കീക്കത്ത് നഹീ ഹേ...
മൊഹബ്ബത്ത് ഹേ ധോക്കാ ഹക്കീക്കത്ത് നഹീ ഹേ...
മൊഹബ്ബത്ത് മൊഹബ്ബത്ത് ക്യാ ഹേ മൊഹബ്ബത്ത് 
ജുനൂ ഹേ യാ രാഹത്ത് ക്യാ ഹേ മുഹബ്ബത്ത്...

മൊഹബ്ബത്ത് മേം മർനാ മൊഹബ്ബത്ത് മേം ജീനാ 
ജിസേ പ്യാർ കർനേ കാ ആയേ കരീനാ...
മൊഹബ്ബത്ത് മേം മർനാ മൊഹബ്ബത്ത് മേം ജീനാ 
ജിസേ പ്യാർ കർനേ കാ ആയേ കരീനാ...
യേ ദുനിയാ ഉസീ കീ ഹേ യേ ജന്നത്ത് ഉസീ കീ...
പഹുച്ച്തീ ഹേ റബ്ബ് തക്ക് ആദത് ഉസീ കീ...
മൊഹബ്ബത്ത് കേ സജ്ദേ മേ ജിസ് കീ ജമീ ഹേ 
മൊഹബ്ബത്ത് നഹീ ഹേ തോ കുച്ഛ് ഭീ നഹീ ഹേ...

ജബ് ദിൽ കോ ജലാ ദേ ദിൽ കി ലഗീ ഹോ കാഹേ തമീ രംഗനാ സേ
ജോ ജാൻ തേ വഹീ ജീതേ സേ ഹാ യേ ഇഷ്ക്ക് ഹേ ഐസി ബാസി...
ജബ് ദിൽ കോ ജലാ ദേ ദിൽ കി ലഗീ ഹോ കാഹേ തമീ രംഗനാ സേ
ജോ ജാൻ തേ വഹീ ജീതേ സേ ഹാ യേ ഇഷ്ക്ക് ഹേ ഐസി ബാസി...

Mohabbath | Official Video Song HD | Anarkali | Prithviraj | Priyal Gor