ഒരു പാട്ടിൻ കടലായ്

ഒരു പാട്ടിൻ കടലായ് മാറി ഞാൻ
പ്രണയത്തിൻ കരയായ് തീർന്നു നീ
ഇതളോരം തെന്നൽ കാറ്റിലായ്
മിഴിയോരം തേടി ഞാൻ

[track unavailable]

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികളും ഗാനരചയ്താവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ