ഉദയം വാൽക്കണ്ണെഴുതി

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ

മാമഴതിരുകാവിൽ നിറമാരിവിൽ കൊടിയേറ്റം

ദേവദാരുവനങ്ങളിൽ മദനോത്സവനാളുകളായ്‌

ഋതുവിലാസമായ്‌ ശലഭഗീതലഹരിയായ്‌

ഋതുവിലാസമായ്‌ വനശലഭഗീതലഹരിയായ്‌

സ്വരം മധുകണം ശ്രുതിലയമനുപമസുഖം

ഹിമലതയായ്‌ നീ തളിരണിയുന്നുവോ

നിറപുത്തരിയൂണിനു പത്തുവെളുപ്പിനു പോരുമോ

ഇളവെയിൽ കായുമോ

ഹൃദയശാരികേ മധുരമിന്നുതികയുമോ

ഹൃദയശാരികേ തിരുമധുരമിന്നുതികയുമോ

സുഖം സുഖകരം പുതിയൊരു തപസ്സിനുവരം

വനശിലയായ്‌ നീ മിഴിതടയുന്നുവോ

പദപദ്‌മപരാഗമണിഞ്ഞൊരഹല്യാ മോക്ഷമോ

ഇനി ശുഭമാകുമോ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
2
Average: 2 (1 vote)
Udayam valkkannezhuthi

Additional Info