ശംഭു ശിക്കാർ സോങ്

വിൽക്കുന്നതവനേം വാങ്ങുന്നവനേം പൊക്കണം
വിഴുങ്ങുന്നവനേം തുപ്പുന്നനേം പൊക്കണം
ഒറ്റ ഒരുത്തനേം വിടാൻ പാടില്ല
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ
പോ ..പോക്കണക്കാ ..പോ

f-e0DAZCICs