ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം

ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം
വരവായി പുതിയൊരു ചലനം
ഇതാഇത് ചലനം ഇതുപോൽ ചലനം
വരവായി പുതുപുതു ചലനം ചലനം
ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം
ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം
കനവായി ചലനം നിനവായി ചലനം
തമസ്സിൽ ഉഷസ്സായി നോവിൻ തണുപോൽ
തെളിവാർന്നുണുർവ്വായി ഉയരും പിറപോൽ
ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം

ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം
വരവായി പുതിയൊരു ചലനം
ഇതാഇത് ചലനം ഇതുപോൽ ചലനം
വരവായി പുതുപുതു ചലനം ചലനം

തകരുമീ നിറവിണ്ണിൽ വിരിയുമോ
പുലരിതൻ നറുമഴകളും
അണയുമീ മിഴിതന്നിൽ തെളിയുമോ
കിരണമോ പുതുവഴികളായി
അണയാമിനിയും നിഴലായി വഴിയേ
തനിയേ ഇതിനോടിനിയെന്നും
നിറഞ്ഞ വിണ്ണിതിലീറൻ കാറ്റായി
അണയൂ നീയും മഴയായീ ...മഴയായീ
ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം
ചലനം ചലനം ചലനം ചലനം

uAiOatJeiDE