ഏദനിൽ ആദിയിൽ

ഏദനിൽ ആദിയിൽ

ആദവും ഹവ്വയും

സ്തീ പുരുഷ വികാരത്തിൻ വിത്തിട്ടു

ജന്മാന്തരങ്ങളായ്  ഒഴുകും വികാരം

നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയെ വേരിട്ടു

 

 കരളിലൊരുന്മാദം തളിർത്തു പൂത്തെങ്കിലും

അവനിലൊരപൂർണ്ണഭാവം നിറഞ്ഞു നിന്നു (2‌)

ആ ജീവിതത്തിൻ ധന്യതക്കവനിലെ

വാരിയെല്ലിൻ നിന്നിണയെ നൽകി

രാഗം ദിവ്യാനുരാഗം

ഒഹൊഹൊ...ഓഹോ..ഓഹോ.. (ഏദനിൽ..)

 

അവളിൽ നിരന്തരമലിഞ്ഞു ചേർന്നെങ്കിലും

അവനിലൊരന്തർദ്ദാഹം വിതുമ്പി നിന്നു (2)

ഒരു സംഗമത്തിൻ സഫലതയ്ക്കായെന്നിൽ

ഉണരുമാ ദാഹം നീ തീർത്തു

മോഹം തീരാത്ത മോഹം  ഓഹോ..ഒഹൊഹൊഹോ...ഓഹൊ....(ഏദൻ..)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Edanil aadhiyil

Additional Info