ആദിശില്പി

ആദിശില്പി കണ്ണീരിൽ കുഴച്ച്

കളിമണ്ണിൽ മെനഞ്ഞൊരു രൂപം

അബലയെന്നോതി അതിനു നൽകിയവൻ

അഭിശപ്തമാമൊരു ജന്മം (ആദിശില്പി..)

 

ആദിമമനുഷ്യനും ആധുനിക മനുഷ്യനും

അവളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പോലെ (2)

അവളിൽ പുരുഷന്റെ ആവേശമൊക്കെയും

അംഗലാവണ്യത്തിൽ മാത്രം (ആദി..)

 

അവളുടെ ചുറ്റും ചിറകടിച്ചു നിത്യം

പുരുഷന്റെ കാമാർത്ത ഭാവം (2)

കതിർമണ്ഡപത്തിലും ഗണികാലയത്തിലും

സ്ത്രീയെ നിരന്തരമടിമയാക്കി പിന്നെ

അവളുടെ ചേതനയെ അവഗണിച്ചൂ (ആദി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aadhishilpi

Additional Info