അബ് ക്യാ ഹുവാ ഹൈ

അബ് ക്യാ ഹുവാ ഹേ.. ജോ ഹുവാ ഹേ...
ഇൻസാൻ ഹേ മുജ്മേം ബേചൈനി കാ
ഖുദ് സേ ജുദാ സാ ബേഹദ് ജുദാ സാ
യേ ധൂർ ഷോർ മേം ലിപട്ടാ ഗിരാ
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...

അബ് ക്യാ ഹുവാ ഹേ.. ജോ ഹുവാ ഹേ...
ഇൻസാൻ ഹേ മുജ്മേം ബേചൈനി കാ
ഖുദ് സേ ജുദാ സാ ബേഹദ് ജുദാ സാ
യേ ധൂർ ഷോർ മേം ലിപട്ടാ ഗിരാ...
 
ഓ... ഓ ബേചൈനി കാ ലിപട്ടാ ഗിരാ.. ഗിരാ...
സപനേ ഹേ കോരേ ചുപ്കി യോ ദേ 
കാഞ്ചു മേ ദോകേ കിസ്നേ ധോദേ ധോധേ... വൗ 
സപനേ ഹേ കോരേ ചുപ്കി യോ ദേ
കാഞ്ചു മേ ദോകേ കിസ്നേ ധോദേ ധോധേ...
ജഹാം കിസേ പർവ്വാ കോയി ന സുൻതാ... ആ...
സമാനാ ബദലാ സാ... വൗ...
രാതോം സേ... മുലകാത്തോം സേ ദിൽ ബെഹലാ..
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...

അബ് ക്യാ ഹുവാ ഹേ.. ജോ ഹുവാ ഹേ...
ഇൻസാൻ ഹേ മുജ്മേം ബേചൈനി കാ
ഖുദ് സേ ജുദാ സാ ബേഹദ് ജുദാ സാ
യേ ധൂർ ഷോർ മേം ലിപട്ടാ ഗിരാ...

ഉം... ഓ....
വഫാ ദി വോ വഫാ വോ...
ഐഹ്സാസ് കേ ജി മൻ മേം ജഗാ ഹെൻ... ജഗാ ഹേൻ...
വഫാ ദി വോ വഫാ വോ...
ഐഹ്സാസ് കേ ജി മൻ മേം ജഗാ ഹെൻ... ജഗാ ഹേൻ...
ഹേൻ ന കോയി സിന്ദാ ഹേൻ... ഫിർ ഭീ ശർമിന്ദാ ഹേൻ
ഹം സപനാ രൂട്ടാ സാ...
വോ രാഹ് ഹേ ജുദാ... ഇഷ്ക് ഖമാ...
മൻസിൽ നാ പതാ...
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...
ഹേ യാ ജബ് സാ സമാ ഹാ സമൻജസ് ഭരാ 
ദിൻ ജലാസാ ഹേ യേ കൽ വക്ത് ഹേ യേ കൈസാ...

അബ് ക്യാ ഹുവാ ഹേ.. ജോ ഹുവാ ഹേ...
ഇൻസാൻ ഹേ മുജ്മേം ബേചൈനി കാ
ഖുദ് സേ ജുദാ സാ ബേഹദ് ജുദാ സാ
യേ ധൂർ ഷോർ മേം ലിപട്ടാ ഗിരാ...
വൗ...വോ..വോ... യേ ധൂർ ഷോർ മേം....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ab kya huva hei

Additional Info

Year: 
2014
Lyrics Genre: