ശൈലേന്ദ്ര സിങ്ങ് സോധി

Shailendra Sing Sodhi
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1

ഹിന്ദിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗാനരചയിതാവാണ് 'ദേവ് ഡി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ച
ശൈലേന്ദ്ര സിങ്ങ് സോധി. പ്രെയ്സ് ദി ലോർഡ്‌ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്