മൂടല്‍മഞ്ഞിന്‍ ചാരുതയില്‍

മൂടല്‍മഞ്ഞിന്‍ ചാരുതയില്‍
മൗനം കൊള്ളും വിതാനമേ
അനന്തമാം നിന്‍കുളിരില്‍
അലിയുന്നൂ മോഹങ്ങള്‍
മൂടല്‍മഞ്ഞിന്‍ ചാരുതയില്‍
മൗനം കൊള്ളും വിതാനമേ
അനന്തമാം നിന്‍കുളിരില്‍
അലിയുന്നൂ മോഹങ്ങള്‍

സ്വപ്നങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നു
ഈ സുഖഭൂമിയിലായിരമായിരമായ്
സ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നു
ഈ നിറഭൂമിയിലനുദിനം മിഥുനങ്ങള്‍ (2)
സല്ലാപ സംഗീത സമ്മേളനം
സല്ലാപ സംഗീത സമ്മേളനം
മൂടല്‍മഞ്ഞിന്‍ ചാരുതയില്‍
മൗനം കൊള്ളും വിതാനമേ
അനന്തമാം നിന്‍കുളിരില്‍
അലിയുന്നൂ മോഹങ്ങള്‍

മേഘങ്ങള്‍ ചേരുന്നു
ഈ സുരകാന്തിയില്‍ മാരിവില്‍ തൂവലുമായ്
മധുരങ്ങളൂട്ടുന്നു ഈ ഹിമവീഥിയില്‍
സുരഭിലനിമിഷങ്ങള്‍ (2 )
ഉന്മാദ സായൂജ്യ സമ്മേളനം
ഉന്മാദ സായൂജ്യ സമ്മേളനം
ആ ..ആ
മൂടല്‍മഞ്ഞിന്‍ ചാരുതയില്‍
മൗനം കൊള്ളും വിതാനമേ
അനന്തമാം നിന്‍കുളിരില്‍
അലിയുന്നൂ മോഹങ്ങള്‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
moodal manjil

Additional Info

Year: 
1982
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം