ഝീൽ കിനാരെ

 

ആ..ആ ...ഓ..

ഝീൽ കിനാരേ... തുംകൊ പുകാരേ....
യാദോം കി രംഗോ സേ  
സജ്ധജ്കെ ഹസ് ഹസ്കെ  
ദിൽ മേം ഖിലി
അർമാ കി കലി
അർമാ കീ  ഹർ കലീ
ഝീൽ കിനാരേ... തുംകൊ പുകാരേ

സനം ഹോ കഹാ സമാ ഹെ ജവാൻ 
യെ അംഗഡായിയാ യെ മദ്ഹോഷിയാ  ഓഹോഹോ
സനം ഹോ കഹാ സമാ ഹെ ജവാ
യെ അംഗഡായിയാ യെ മദ്ഹോഷിയാ
തരസ്തി ഹെ ധർപൽകെ ആഗേ 
തൻ മൻ മേം അഗന് ജംകെ ജലേ
തൻ മൻ മേം അഗന് ജംകെ ജലേ 
ഝീൽ കിനാരേ... തുംകൊ പുകാരേ....

ന ജാനേ ക്യാ ഹുവാ മചൽത്തി ഹവാ 
മെഹക്നെ ലഗി കുച്ച് കെഹനെ ലഗി.... ഓഹോഹോ 
മിലൻ കി ഖടി യെ ഖുദ്‌ ആ ഖടി 
നസർ ദൗഡ് കർ യെ കിസ് പൽ പടി 
ഹർ ഏക് ധട്കൻ ബൻ ഗുൽഷൻ ഹേ ലീ 
ഉൽഫത് കി ഖുശ്‌ബു മേം ഖ്വാഹിഷ് പലീ  
ലഗ്‌നെ ലഗി ഹേ സാരി ദുനിയാ ഭലേ 

ഝീൽ കിനാരേ... തുംകൊ പുകാരേ....
യാദോം കി രംഗോ സേ  
സജ്ധജ്കെ ഹസ് ഹസ്കെ  
ദിൽ മേം ഖിലി
അർമാ കി കലി.... 
അർമാ കീ  ഹർ കലി 
ആ...ആ...
ഝീൽ കിനാരേ... തുംകൊ പുകാരേ...

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
jheel kinaare

Additional Info

Year: 
1982

അനുബന്ധവർത്തമാനം