ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ

Year: 
2013
chema chema chemannoru pulariyil(weeping boy malayalam movie)
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ
മിഴി നീട്ടി നീന്തിടാൻ
കൊതിവിടാതെ കളകളമിളകിടുവാൻ
ഒരു ശ്വാസമരുളണമേ..
ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ

ഇതാ ഇതാ പുതുമഴ
ഇതാ ഇതാ പുതുമഴ
കളിനിലാവിലൊരല..
കനവുകളിലലിഞ്ഞുണരുവാൻ
ഹിമകണവാടികയിൽ പദമൂന്നിടുവാൻ
ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ

മനോഹരം ഈ ഭുവനം
മനോഹരം ഈ ഭുവനം
ഇതിൽ വരാനൊരു വരം
തരണമതിനൊരു തുണയരുളണം
മലർവിരിമാറിലൊരു
ചെരുവരിയെഴുതാൻ..

ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ
മിഴി നീട്ടി നീന്തിടാൻ
കൊതിവിടാതെ കളകളമിളകിടുവാൻ
ഒരു ശ്വാസമരുളണമേ
ചെമ ചെമ ചെമന്നൊരു പുലരിയിൽ

DYGUvHD3uYM

പിന്മൊഴികൾ

ഈ കുഞ്ഞു പാട്ടുകാരിമോൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും god bless Another one from sreyakutti http://www.m3db.com/node/33636