പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്

പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്
ഐ ലവ് യു ..
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്
ഐ ലവ് യു ..
ആയിരം രാവുകൾ കാത്തിരുന്നു
ആത്മാവ് മോഹിച്ച ഗന്ധർവ്വനെ
കാമവും ദാഹവും നെഞ്ചിലേറ്റും
കാമുകിമാരുടെ കാമുകനെ
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്
ഐ ലവ് യു ..

ഇരവുകളിൽ ദൂതുവരും സിരകളിലെ സുഖലാസ്യം
രതിയൊഴുകും കനവാണോ
ലഹരിതരും നിനവാണോ
കാമരൂപനായി നീ വന്നീടുമോ
കൊണ്ടുദാഹമായി  ജീവനെ
ലാ..ലാ..ലാ..ലാ ലാ..ലാ..ലാ..ലാ
ലാ..ലാ..ലാ..ലാ ലാ..ലാ..ലാ..ലാ
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്
ഐ ലവ് യു ..
പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്
ഐ ലവ് യു ..

JMX-XSxoyMM