കണ്മണിയേ നിൻ കൺ‌കൾ

Year: 
2013
Kanmaniye nin kankal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കണ്മണിയേ നിൻ കൺ‌കൾ
അതിലെന്തൊരു സന്തോഷം
അതു കണ്ടു കൊതിച്ചെന്നുള്ളിൽ
നിന്നൊരു തിരിനാളം
എൻ പ്രിയനേ നിൻ മൊഴികൾ
അതു കേൾക്കാനെന്തു രസം
അതു കേട്ടുകഴിഞ്ഞാലെന്റെ
ഉള്ളിൽ പുലർകാലം

മിഴിമുനകളിലെന്തൊരു നാണം
കവിളിണകളിലെന്തൊരു ചന്തം
കഥയെഴുതിയ നിൻ തിരുമിഴികൾ
ഇനി എൻ സ്വന്തം
കളി ചൊല്ലും നിന്റെ നാദം
കവിളത്ത് തലോടും താളം
പതിയെന്നെ പുണരും കൈകൾ
ഇനി എൻ സ്വന്തം
ഇളം കാറ്റിൽ ഈ വെയിലിൽ
നീ എന്റെ കൂടെ വാ
ഈ പൂവിൻ താഴ്വരയിൽ
നീ എന്നെ തഴുകാൻ വാ
(കണ്മണിയേ നിൻ)

ഒഴുകിവരും കാറ്റിൽ പ്രണയം
തഴുകിവരും പാട്ടിൽ പ്രണയം
നീ മൊഴിയും വാക്കിൽ പ്രണയം
ഇനി എൻ സ്വന്തം
മറുമൊഴിയായ് ചൊല്ലും വാക്കിൽ
ചെറുകണ്ണാൽ നോക്കും നോക്കിൽ
പതിയേ നീ തരുമീ പ്രണയം
ഇനി എൻ സ്വന്തം
പൂ പൂക്കും താഴ്വരയിൽ
നാം ഒന്നാകും നേരം
ഇളം കാറ്റായി  ഒരു വെയിലായി 
പ്രണയം തഴുകുന്നു
(കണ്മണിയേ നിൻ)