വാനം പുതുമഴ പെയ്തു

വാനം പുതുമഴ പെയ്തു
സായം സന്ധ്യ വിടർന്നു 
അരികെ ഒഴുകും കനവേ
അറിയാ കഥതൻ കടലേ
നീയിതിലേ ..
വാനം പുതുമഴ പെയ്തു
സായം സന്ധ്യ വിടർന്നു
ഏതോ നാളം വീഴും നേരം
മിഴി തെളിയവെ ..
വഴി നിവരവെ ..
മഴയായി പൊഴിയും മുകിലേ 
വെയിലായി വിരിയും കതിരെ
ഈ വഴിയേ

വാനം പുതുമഴ പെയ്തു
സായം സന്ധ്യ വിടർന്നു
അരികെ ഒഴുകും കനവേ
അറിയാ കഥതൻ കടലേ
നീയിതിലെ..